Monialaisesti tuotetun tiedon yhteensovittaminen on tärkeää kaupunkisuunnittelussa

24.3.2022

Kaupunkisuunnittelu on monimutkainen tehtävä, mitä varten tarvitaan monialaista osaamista ja yhteistyötä. Suunnittelutehtävät ovat vaikeutuneet entisestään kaupunkien kunnianhimoisten ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteiden vuoksi. Suunnitteluyöhön osallistuvien asiantuntijoiden tiedon tuottamisen käytännöt ovat kuitenkin erilaisia eri ammattikunnilla. Monet nykyisistä kaupunkisuunnittelun käytännöistä perustuvat arkkitehdin tiedontuottamisen perinteeseen, minkä vuoksi muiden alojen ammattilaisten voi olla vaikea osallistua tehokkaasti suunnittelutyöhön. Tämä näkyy mm. siinä, että muiden yhdyskuntasuunnittelulle keskeisessä asemassa olevien asiantuntija-alojen (kuten asuntopolitiikka, ilmastotiede sekä ympäristö- ja energiatekniikka) tuottama tieto ei aina ole luettavissa tehdyistä suunnitelmista ja on vaarassa jäädä kokonaissuunnitelmien ulkopuoliseksi aineistoksi.

 

Vuosina 2020–21 toteutettuun haastattelututkimukseen osallistui 35 kaupunkisuunnittelun parissa työskentelevää tai sitä varten tietoa tuottavaa suunnittelijaa ja eri alojen asiantuntijaa. Haastatellut edustivat kuutta Suomen suurinta kaupunkia ja niiden eri yksiköitä, kuten maankäytön yleissuunnittelua, asemakaavoitusta, liikenne- ja katusuunnittelua sekä maisemasuunnittelua. Kaikista kaupungeista oli mukana myös joku ympäristösuunnittelun asiantuntija ja monista lisäksi ilmastonmuutokseen ja kestävään kaupunkikehittämiseen perehtynyt asiantuntija.

 

Haastattelututkimuksen perusteella on tunnistettavissa useita vuorovaikutusta ja monialaista yhteistyötä vaikeuttavia tekijöitä. Ensinnäkin moni kokee työssään ajankäytöllisiä haasteita ja yhteissuunnittelu koetaan aikaa vieväksi. Lisäksi haastatteluissa pohdittiin henkilökohtaisten ominaisuuksien ja työskentelytapojen merkitystä suunnittelukäytännöille – toiset haluavat työskennellä vuorovaikutteisesti ja pitävät suunnittelukysymysten yhdessä ratkomisesta, kun taas toiset työskentelevät mieluiten yksin.

 

Mikäli yhteissuunnittelun käytännöt jäävät kaupunkisuunnittelussa toissijaiseksi muille tavoitteille, riskinä on, että vaihtoehtoisia suunnitelmia ei tuoteta ja tutkita huolellisesti tai että osa olennaisesta suunnitelmaa varten tuotetusta tiedosta ei jalkaudu suunnitteluratkaisuun vaan jää irralliseksi ilman aitoa linkkiä toteutukseen.

 

Aiheesta lisää keskustelua Kaupunkitutkimuksen päivillä 28.-29.4.2022: ”Suunnittelutehtävänä Kestävä kaupunki: Monialaisesti tuotetun tiedon yhteensovittaminen kaupunkisuunnittelussa”

 

Linkki vertaisarvioituun julkaisuun lisätään, kun se on saatavilla.

 

Yhteyshenkilö:
Tiina Merikoski
TkT, Tutkijatohtori
Aalto-yliopisto
tiina.merikoski@aalto.fi

 

Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto